STORNO POPLATKY

 Storno podmínky

Tyto storno podmínky jsou platné pro APARTMÁNY NOVÁKOVI "U NOVAČKY", Lubno 10, Nechanice 503 15

Úvod:

Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích služeb učiněné mezi objednatelem ubytovacích služeb a ubytovatelem (=provozovatel apartmánu).

Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky.

Storno poplatek představuje náhradu škody způsobenou ubytovateli.

Ubytovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, při zadání objednávky pobytu. Záloha činí 50% z celkové částky objednaného pobytu, nedohodnou-li se ubytovatel a objednavatel jinak.

V případě zrušení pobytu, u kterého byla již provedena zálohová platba a dle stornopodmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než storno poplatek, ubytovatel je povinen objednateli vrátit částku převyšující storno poplatek.

V případě předčasného ukončení či přerušení pobytu bez zavinění ubytovatele nevzniká ubytovateli povinnost vrátit objednavateli zaplacenou cenu pobytu ani její poměrnou část.

Storno podmínky vztahující se na zrušení rezervace ubytování ze strany hosta:

Při zrušení rezervace 14 dnů před příjezdem bude jako storno poplatek účtováno 50% z celkové ceny pobytu.

Bude se jednat o částku, která byla uhrazená zálohové fakturou.

Při zkrácení délky pobytu platí stejné stornolhůty jako při zrušení pobytu.

Stornopoplatek je smluvní pokutou.

V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace zákazníka nebo člena jeho rodiny, vážné onemocnění, živelná pohroma) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je objednavatel povinen doložit písemným dokladem ubytovateli nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku.

V případě storna z jiných vážných důvodů je po vzájemné dohodě možná změna termínu.

Tyto storno podmínky jsou platné pro individuální hosty i pro skupinové rezervace.

Storno podmínky ze strany ubytovatele:

Ubytovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany ubytovatele v době delší než 5 dnů před dohodnutým začátkem pobytu, nemá druhá strana právo na náhradu vzniklé škody či případných dodatečně vzniklých nákladů v souvislosti s náhradním ubytováním těchto osob.

Za okolnost vylučující odpovědnost ubytovatele za vznik škody objednateli se považuje i skutečnost, že ze strany ubytovatele dojde vůči objednateli ke stornu v době delší než 6 dnů (včetně) před dohodnutým začátkem pobytu.

Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi ubytovatelem a objednatelem postupovat dle bodu 1., pak platí, že ubytovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody - použije se při tom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě.

Závěrečná ustanovení:

Tyto podmínky jsou platné a účinné ode dne 20. října 2023.

Vztahy mezi objednatelem a ubytovatelem se řídí ustanovením těchto storno podmínek.

Storno podmínky se vztahují pouze na potvrzené písemné objednávky (e-mail, dopis, fax).

Zrušení objednávky pobytu lze provést ze strany ubytovatele i objednatele pouze písemně (e-mail, dopis, fax).

Tyto obchodní podmínky trvají i po ukončení ubytovací smlouvy mezi ubytovatelem a objednatelem.

V Lubně 20. října 2023

APARTMÁNY NOVÁKOVI "U NOVAČKY"

Daniela Nováková

Lubno 10

Nechanice 503 15

IČO. 474 92 121

novakovi-lubno@seznam.cz

www.apartmanyunovacky.cz...